Thong ke
Các nước quy định kháng sinh trong TĂCN như thế nào?

Dự thảo Nghị định về quản lý TĂCN, thức ăn thủy sản đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học, DN, nhà quản lí và người chăn nuôi, đặc biệt trong các quy định về kháng sinh.